It’s All Greek To Me Survival Guide

Γεια, Γεια σας

Yia, Yia sas

Καλημέρα

Kaliméra

Good night

Καληνύχτα

Kaliníkhta

Good evening

Καλησπέρα

Kalispéra

How are you?

Τι κάνετε

Ti kánete?

I am well thank you

Είμαι καλά ευχαριστώ

Eímai kalá efharistó [eh-MAY ka-LAH ef-ha-REE-stoh]

Very well, and you?

Πολύ καλά, εσείς;

Polý kalá, eseís? [poh-LEE ka-LAH, e-SEES?]

Where are you going?

Πού πας;

Poú pas? [poo pas?]

Where are you from?

Από πού είσtε

Apó poú eíste? [AH-po poo EE-steh?]

I am from

Είμαι από

Eímai apó [eh-MAY AH-poh]

What time is it?

Τι ώρα είναι;

Ti óra íne? [tee OH-rah EE-neh?]

What time will you return?

Τι ώρα θα γυρίσεις;

Ti óra tha yirísis? [tee OH-rah tha yee-REE-sees?]

I will return at

Θα γυρίσω στις

Tha yiríso stis [tha yee-REE-soh steez]

How are you?

Eίσte καλά
eístai kalá

Do you want/need help

θέλετε βοήθεια
thélete voítheia

Yes

Ναι

Nai [neh]

No

Όχι

Óchi [OH-hee]

Ok

Εντάξει

Entáxei [en-TAHK-seh]

All is fine

Όλα Εντάξει

Óla Entáxei [en-TAHK-seh]

Can you repeat

Μπορείτε να επαναλάβετε;

Boreíte na epanalávete? [boh-REH-teh nah eh-pah-nah-LAH-veh-teh?]

You’re welcome

Παρακαλώ

Parakaló [pah-rah-kah-LOH]

Are you expecting company?

Περιμένετε παρέα

Periménete Parea? [peh-ree-MEH-neete Pahrea?]

I am alone

Είμαι μόνος

Eímai mónos [eh-MAY MOH-nos]

What will you have?

Τι θα πάρετε;

Ti tha párete? [tee tha PAH-reh-teh?]

What can I get you?

Τι να σας φέρω;

Ti na sas féro? [tee BOH-roh nah sahs FEH-roh?]

A water a coffee

Ένα νερό, ένας καφές

Éna neró, énas kafés [EH-na neh-ROH, EH-nahs kah-FES]

This is my wife

Aπό δω η γυναίκα μου

apo tho I gynaíka mou [Apo tho ee yee-NEH-kah moo]

This is my husband

Aπό δω o άντρας μου

apo tho o ántras mou [oh AHN-trahs moo]

Of course

Φυσικά

Fysiká [fee-see-KAH]

What is your name?

Πώς σε λένε;

Pós se léne? [pohs seh LEH-neh?]

My name is

Με λένε

Me léne [meh LEH-neh]

We have friends here

Έχουμε φίλους εδώ

Éhoume fílous edó [EH-hoo-meh FEE-loos eh-THOH]

Do you speak English

Μιλάτε αγγλικά

Miláte Anglika? [mee-LAHTE Angli Kah?]

A little

Λίγο

Lígo [LEE-go]

Welcome

Καλώς ορίσατε

Kalós orísate [kah-LOHS oh-REE-sah-teh]

What’s going on?

Τι συμβαίνει;

Ti symvaínei? [tee see-mvah-EE-nei?]

What happened?

Τι έγινε;

Ti eyine? [tee ey-ee-NEH?]

When is the concert?

Πότε είναι η συναυλια?

Póte íne i sinavlia? [POH-teh EE-neh i Sin Av LEE Ah?]

On Thursday

Την Πέμπτη

Tin Pémpti [teen PEMP-tee]

It is on –

Είναι στις

Eínai stis [EH-neh stis]

We are closed

Είμαστε κλειστά

Eímaste kleistá [EH-mah-steh klees-TAH]

What time do the stores open?

Tι ώρα ανοίγουν τα καταστήματα;

Ti óra anoígoun ta katastímata? [seh tee OH-rah ah-NEE-ghoun tah ka-tah-STEE-mah-tah?]

Nothing

Τίποτα

Típota [TEE-poh-tah]

When will you leave?

Πότε θα φύγετε;

Póte tha fýgeτε? [POH-teh tha FEE-ye-Τe?]

How long will you stay?

Πόσο θα μείνετε;

Póso tha mínete? [POH-soh tha MEE-nee Te?]

We’ll stay for

Θα μείνουμε

Tha ménume gia [tha MEE-noo-meh]

Is this your first time?

Ερχεστε πρώτη φορά στην Ελλαδά?;

Erheste proti fora stin Elatha? [EHR-he-ste Pro-ti FOH-rah STEEN Elatha?]

We’ll come again next year

Θα ξανάρθουμε του χρόνου

Tha xanárthoume tou chrónou [tha XA-NAH-arth-ou-me too khro-NOO]

Where do you want to go?

Πού θέλετε να πάτε?

Poú thélete na pate? [POO THEH-lete nah pahte?]

Let’s go

Πάμε

Páme [PAH-meh]

Let’s go swimming/eating/shopping

Πάμε για μπάνιο/φαγητό/ψώνια

Páme ya Banio/fayitó/psónia [PAH-meh ya Banio/fah-yee-TOH/psoh-NYAH]

Come in

Περάστε

Beraste [beh Rah-ste]

Sit down

Κάθιστε

Kathiste [KAH This-teh]

Come

Έλα

Éla [EH-lah]

No, thank you

Όχι, ευχαριστώ

Óchi, efharistó [OH-hee, ef-ha-REE-stoh]

I’m sorry/Excuse me

Συγγνώμη

Sygnómi [seeg-NOH-mee]

Excuse me/I’m sorry

Με συγχωρειτε

Me Synhorite[Me seeng-HOR-eete]

With pleasure

Ευχαρίστως

efcharístos [Ef-ha-REE-stos]

No need

Δεν χρειάζεται

Den hriázetai [then hree-AH-zeh-teh]

Don’t worry

Μην ανησυχείτε

Min anisihíte [meen ah-nees-i-HEE-teh]

Is it near/far?

Είναι κοντά/μακριά;

Eínai kontá/makriá? [EH-nehee KON-tah/ma-kree-AH?]

What would you like?

Τι θα θέλατε;

Ti tha thélate? [tee tha THEH-la-teh?]

Would you like anything else?

θέλατε κάτι άλλο;

Thélate káti állo? [tha THEH-la-teh KAH-tee AL-lo?]

It’s going to rain

Θα βρέξει

Tha vréxei [THA VREH-ksee]

It’s hot/cold

Κάνει ζέστη/κρύο

Kanai zesti/krío [KAH-nee zehs-TI/kree-OH]

No problem

Κανένα πρόβλημα

Kanéna próvlima [kah-NEH-nah PRO-vlee-mah]

The bill

Το λογαριασμό

To logariasmó [toh loh-gah-ree-AHZ-moh]

How many are you?

Πόσα άτομα είστε;

Pósa Atoma eíste? [POH-sah ato-MA EE-steh?]

Are you ready?

Είστε έτοιμοι;

Eíste étoimoi? [EE-steh EH-toh-mee?]

I will take steak and chips

Θα πάρω μια μπριζόλα με πατάτες

Tha páro mia bri-zóla me patátes [tha PAH-roh Mia bree-ZOH-lah me pah-TAH-tes]

It’s late/early

Είναι αργά/νωρίς

Eínai argá/norís [EH-neh ahg-AH/noh-REES]

Can you bring us the menu?

Μπορείτε να μας φέρετε τον κατάλογο

Boréite na mas férete ton καταλουο? [boh-REH-teh nah mas FEH-reh-teh to-on Kat-ala-yo?]

How will I get to the beach?

Πώς θα πάω στην παραλία;

Pós tha páo stin paralía? [pohs tha PAH-oh steen pah-rah-LEE-ah?]

Where is the Pharmacy?

Πού είναι το φαρμακείο;

Poú eínai to farmakío? [POO EE-neee ee toh far-mah-KEE-oh?]

Meet me at the square at three

Ραντεβού στην πλατε πλατεία στις τρεις

Rantevou stin plateía stis tris

I’m not fine/well

Δεν είμαι καλά

Den eímai kalá [then EH-mai ka-LAH]

Do not enter

απαγορεύεται η είσοδος

Abayorevete I Iso-thos

See you tomorrow

Τα λεμε αύριο/μετά

Ta leme ávrio/meta

Here

Εδώ

Edó [eh-THOH]

There

Εκεί

Ekeí [eh-KEE]

Do you like it?

Σου αρέσει;

Sou arései? [soo ah-REH-seh?]

I like it a lot

Μου αρέσει πολύ

Mou arései polý [moo ah-REH-seh POH-lee]

I like it here

Μου αρέσει εδώ

Mou arései edó [moo ah-REH-seh EH-thoh]

I’ve lost my keys

Έχασα τα κλειδιά μου

Éhasa ta kleidiá mou [EH-ha sa tah kleh-THEE-ah moo]

I forgot my wallet

Ξέχασα το πορτοφόλι μου

Xéchasa to portofóli mou [KSEH-hah-sah toh por-toh-FOH-lee moo]

I am hungry

Πεινάω

Peináo [peh-NAH-oh]

I am thirsty

Διψάω

Dipsáo [thip-SAH-oh]

I have a headache

Έχω πονοκέφαλο

Ého ponokéfalo [EH-ho poh-noh-KEH-fah-loh]

Nice to meet you

Χάίρω πολύ

Ηyero polý [HYE-ro POH-lee]

It was a pleasure to meet

Χάρηκα για τη γνωριμία

Harika yia ti ynorimia

I/we got lost

Χάθηκα/Χάθηκαμε

Hathika/Hathikame

There is no water

Δεν έχει νερό

Then ehi nero

The car has broken down

Χάλασε το αμάξι

Halase to Amaxi

I don’t know

Δεν ξέρω

Den xéro [then KSEH-roh]

I don’t understand

Δεν καταλαβαίνω

Den katalavaíno [then kah-tah-lah-VEH-noh]

I am tired

Είμαι κουρασμένος

Eímai kourasménos [EH-mai koo-rahz-MEH-nos]

I don’t speak Greek

Δεν μιλάω ελληνικά

Den miláo elliniká [then mee-LAH-oh eh-lee-NEE-kah]

We’ve had a good tim/great time

Περάσαμε ωραία/υπέροχα

Perásame órea/iperoha

This is [Tour Name]

Αυτή είναι η περιήγηση [Tour Name]

Af̱tī́ eínai i periígi̱si̱ [Tour Name]

Today’s itinerary

Η σημερινή ατζέντα

I̱ simeriní̱ atzénta

We will visit…

Θα επισκεφτούμε…

Tha episkeftoúme…

Enjoy the tour!

Καλή απόλαυση της περιήγησης!

Kalí apólafṯi̱ tis periígi̱si̱!

Left

Αριστερά

Aristera

Right

Δεξιά

Thexia

Turn

Στροφή

Strofi

Straight/Straight ahead

Ευθεία

Efthia

Where is our meeting point?

Πού είναι το σημείο συνάντησής μας

Pou íne to siméio synántisi̱s mas?

How do I get to…?

Πώς πάω στο…

Pós páo sto…?

We are here

Είμαστε εδώ

Eí̱maste edó

Emergency

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Katástasi éktaktis anángis

Where is the nearest hospital?

Πού είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο

Pou íne to plisíéstero nosokomío?

I need help

Χρειάζομαι βοήθεια

Chreíazome voí̱tẖeia

I would like a table for [number of people]

Θα ήθελα ένα τραπέζι για [αριθμός ατόμων]

Tha íthela éna trapézi gia [arithmós atómon]

What is the speciality of the house?

Ποια είναι η ειδικότητα του μαγαζιού

Poia eínai i eidikótita tou magaziou?

Can I have the menu, please?

Μπορώ να έχω το μενού, παρακαλώ

Boró na écho to menú, parakaló?

The food is delicious

Το φαγητό είναι νόστιμο

To fagíto eínai nóstimo

How much does this cost?

Πόσο κοστίζει αυτό

Póso kostízei aftó?

Can I get a discount?

Μπορώ να έχω έκπτωση

Boró na écho ékptosi̱?

Where is the nearest market?

Πού είναι η πλησιέστερη αγορά

Pou íne i plisíésteri̱ agora?

Respect the local customs

Σεβαστείτε τις τοπικές συνήθειες

Sevasteíte tis topikés synítheies

Learn a few basic Greek phrases

Μάθετε μερικές βασικές ελληνικές φράσεις

Máthete merikés vasicés ellinikés fráseis

Thank you for joining us!

Σας ευχαριστούμε που μας συνοδεύσατε!

Sas ef̱charistoúme pou mas synodev̱sate!

Have a great day!

Καλή σας ημέρα!

Kalí sas iméra!

Goodbye, and see you again!

Αντίο, και τα λέμε ξανά!

Antío, kai ta léme xaná!

Alpha (Α, α)

Αλφα (Α, α)

AH-lfuh

Beta (Β, β)

Βήτα (Β, β)

BAY-tuh

Gamma (Γ, γ)

Γάμμα (Γ, γ)

GAM-uh

Delta (Δ, δ)

Δέλτα (Δ, δ)

DEL-duh

Epsilon (Ε, ε)

Εψιλον (Ε, ε)

EP-suh-lon

Zeta (Ζ, ζ)

Ζήτα (Ζ, ζ)

ZAY-tuh

Eta (Η, η)

Ητα (Η, η)

AY-tuh

Theta (Θ, θ)

Θήτα (Θ, θ)

THAY-tuh

Iota (Ι, ι)

Ιώτα (Ι, ι)

eye-OH-tuh

Kappa (Κ, κ)

Kappa (Κ, κ)

KAP-uh

Lambda (Λ, λ)

Λάμδα (Λ, λ)

LAM-duh

Mu (Μ, μ)

Μυ (Μ, μ)

MYOO

Nu (Ν, ν)

Νυ (Ν, ν)

NOO

Xi (Ξ, ξ)

Ξι (Ξ, ξ)

KSEE

Omicron (Ο, ο)

Ομικρον (Ο, ο)

AH-muh-cron

Pi (Π, π)

Πι (Π, π)

pie

Rho (Ρ, ρ)

Ρο (Ρ, ρ)

roh

Sigma (Σ, σ/ς)

Σίγμα (Σ, σ/ς)

SIG-muh

Tau (Τ, τ)

Ταυ (Τ, τ)

tuf

Upsilon (Υ, υ)

Υψιλον (Υ, υ)

OOP-suh-lon

Phi (Φ, φ)

Φι (Φ, φ)

fi

Chi (Χ, χ)

Χι (Χ, χ)

Hi

Psi (Ψ, ψ)

Ψι (Ψ, ψ)

ps-eye

Omega (Ω, ω)

Ωμέγα (Ω, ω)

oh-MAY-guh

Zero

μηδέν
midén

One

Ένα

Ena – Eh-nah

Two

Δύο

Dyo – Thee-oh

Three

Τρία

Tria – Tree-ah

Four

Τέσσερα

Tessera – Tehs-seh-rah

Five

Πέντε

Pente – Pen-deh

Six

Έξι

Exi – Ex-ee

Seven

Επτά

Epta – Ehp-tah

Eight

Οκτώ

Okto – Ohk-toh

Nine

Εννέα

Ennea – En-neh-ah

Ten

Δέκα

Deka – Deh-kah

Eleven

Έντεκα

Endeka – En-deh-kah

Twelve

Δώδεκα

Dodeka – Doh-deh-kah

Thirteen

Δεκατρία

Dekatria – Theh-kah-tree-ah

Fourteen

Δεκατέσσερα

Dekatessera – Theh-kah-tehs-seh-rah

Fifteen

Δεκαπέντε

Dekapente – Theh-kah-pen-deh

Sixteen

Δεκαέξι

Dekaexi – Theh-kah-ex-ee

Seventeen

Δεκαεπτά

Dekaepht – Theh-kah-ehp-tah

Eighteen

Δεκαοκτώ

Dekaokto – Theh-kah-ohk-toh

Nineteen

Δεκαεννέα

Dekaennea – Theh-kah-en-neh-ah

Twenty

Είκοσι

Eikosi – Ee-koh-see

Thirty

Τριάντα

Triánta – Tree-AHN-dah

Forty

Σαράντα

Saranta – Sah-RAHN-dah

Fifty

Πενήντα

Peninda – Peh-NEEN-dah

Sixty

Εξήντα

Exinda – Ex-EE-ndah

Seventy

Εβδομήντα

Evdominda – Ev-thoh-mee-ndah

Eighty

Ογδόντα

Ogdonta – OG-thohn-dah

Ninety

Ενενήντα

Eneninda – Eh-ne-nee-ndah

One hundred

Εκατό

Ekato – E-kah-TOH

Two hundred

Διακόσια

Dikosia – Thee-ah-KOH-syah

Three hundred

Τριακόσια

Triakosia – Tree-ah-KOH-syah

Four hundred

Τετρακόσια

Tetrakosia – Teh-trah-KOH-syah

Five hundred

Πεντακόσια

Pentakosia – Pehn-dah-KOH-syah

Six hundred

Εξακόσια

Exakosia – Ex-ah-KOH-syah

Seven hundred

Εφτακόσια

Eftakosia – Ef-tah-KOH-syah

Eight hundred

Οκτακόσια

Oktakosia – Ohk-tah-KOH-syah

Nine hundred

Εννιακόσια

Enniakosia – En-nee-ah-KOH-syah

One thousand

Χίλια

Chilia – Hee-lee-ah

Million

Ένα εκατομμύριο

Ena ekatommyrio – Eh-nah eh-kah-tom-MEE-ree-oh

Proceed Booking